Project omschrijving

Duurzame elektriciteit

Met deze energie rekentool kun je zelf berekeningen maken over de hoeveelheid in 2030 op te wekken duurzame elektriciteit. Het laat snel zien hoeveel windmolens en/of zonnepanelen nodig zijn. Een aantal parameters zijn variabel. Hierover kan de gemeenteraad zelf keuzen maken. De energie rekentool laat direct de gevolgen zien. Dit geldt ook voor een aantal beleidsmatige aannamen.

Algemene toelichting

Aan de linkerkant zie je drie outputschermen (berekening energieverbruik in 2030; de hoeveelheid op te wekken elektriciteit; twee scenario’s). Aan de rechterkant onder de “P” zie je een pop-up scherm met de parameters. Je kunt aan een aantal knoppen draaien (de rode getallen). Dit zijn:

  • Onder “1” de jaarlijkse mutatie tot 2030 aan verbruik van stroom, gas en brandstofverbruik auto’s. Schuiven met deze aannamen betekent dat op een ander vlak (verduurzaming van woningen) extra maatregelen nodig zijn.
  • Onder “2” het aandeel dat electrisch opgewekt moet worden. Voor elektriciteit is dit logischerwijze100%, maar ook effecten van een lager percentage kan berekend worden. Voor warmte (aardgas) en mobiliteit zijn beleidsmatige keuzen mogelijk. Bedacht moet worden dat bij een laag percentage een duurzaam alternatief beschikbaar moet zijn.
  • Onder “3” kan de stroomopbrengst van een hectare zonnepark worden aangegeven. Op dit moment is dit gemiddeld 950.000 kWu. Maar er komen technologische verbeteringen. Ook kan het grondgebruik (lager percentage natuur e.d.; nu is dat 30%) hoger worden ingeschat. Hier kunnen die effecten verwerkt worden door de gemiddelde opbrengst per ha. te wijzigen.
  • Onder “4” kan de omvang van een windturbine worden aangegeven. De tool gaat uit van 2500 draaiuren per jaar. Op dit moment is dit lager, maar de windvisie motiveert, dat dit hoger kan liggen. Een hoger vermogen betekent uiteraard minder turbines, maar wel hoger en omgekeerd.
  • Onder “5” is het grondgebied van Deventer aangegeven en kan worden aangegeven welk percentage gewenst gebruik gekozen wordt. Hierbij gelden de volgende aannamen. De 60% bij de daken van woningen en bedrijven (geschikte daken) wordt als maximale benutting gezien rekening houdend met draagkracht dak, bereidheid en financiele aspecten. Het aangegeven grondgebruik in woonwijken en bedrijventerreinen is bedoeld als extra naast de daken.


Gemaakt in opdracht van de Gemeente Deventer
energietool.deventerapps.nl